A Xustiza recoñece o dereito dun policía da Local de Vigo a cobrar os pluses de nocturnidade e festividades nas vacacións

A sentenza inclúe tamén situacións de incapacidade temporal, días de libre disposición e demais permisos retribuídos.

Un policía local / PL Vigo

O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) recoñeceu a un policía local de Vigo o seu dereito a cobrar, con efecto retroactivo aos últimos cinco anos, os pluses de festividade e nocturnidade durante os períodos de vacacións, situacións de incapacidade temporal, días de libre disposición e demais permisos retribuídos.

Así, a sección primeira da Sala do Contencioso-Administrativo do TSXG indica na súa sentenza que os complementos que percibe o axente por nocturnidade e festividade “non remuneran prestacións fóra da quenda ordinaria, senón as realizadas dentro da xornada ordinaria e con arranxo ás quendas asignadas”.

Todo iso debido a que os maxistrados consideran que as quendas e horas asignadas ao policía constitúen o seu traballo “ordinario e habitual” e non se corresponden con ningunha actividade ou organización “extraordinaria ou especial”.

Por isto, recalcan que “é evidente que, ao formar parte as horas de actividade realizadas de noite e en días festivos do traballo normal, ordinario e habitual do recorrente, non poden considerarse as mesmas como comprendidas no complemento de produtividade”, o cal ten por obxecto “retribuír o especial rendemento, a actividade extraordinaria e o interese ou iniciativa con que o funcionario desempeña o seu traballo”.

“Trátase, en suma, dunha retribución obxectiva, a cuxa percepción ten dereito o traballador polo mero feito de desenvolver un determinado posto de traballo, polo que o seu réxime xurídico debe ser o mesmo que o das retribucións fixas na súa contía e periódicas no seu devengo”, reivindica o TSXG na resolución, á vez que manifesta que o abono de tales pluses “tampouco responde o concepto de gratificación ou ao de complemento de desempeño, por non ter os servizos retribuídos a condición de extraordinarios nin levar a cabo fóra da xornada regulamentaria”.

Por outra banda, os xuíces afirman que, aínda que é certo, como sostén o Concello de Vigo, que no período de vacacións o axente non realiza traballos de noite nin en días festivos, polo que carece de dereito a percibir pluses por eses conceptos, “non o é menos que tal valoración sería aceptable se eses pluses formasen parte do complemento de produtividade, o que non sucede no presente caso”.

Ademais, recoñecen o dereito do policía local a percibir os pluses con efectos retroactivos ao cinco anos inmediatamente anteriores á data de presentación da inicial solicitude. Contra a sentenza cabe presentar recurso de casación.