A UVigo anula as probas de acceso ao Grao de Ciencias da Actividade Física e do Deporte

Un profesor imparte unha clase práctica do Grao de Ciencias da Actividasd Física e o Deporte / UVigo.

A Universidade de Vigo (UVigo) anulou a realización das probas de acceso ao Grao de Ciencias da Actividade Física e do Deporte, impartido no campus de Pontevedra, debido á crise sanitaria derivada da propagación da COVID-19.

Deste xeito, a admisión na titulación realizarase de acordo co procedemento xeral do Sistema Universitario de Galicia (SUG), segundo precisou a UVigo.

Anteriormente, o alumnado de novo ingreso neste grao debía, ademais de realizar a ABAU, superar unhas probas físicas para poder matricularse. A imposibilidade de levar a cabo estes exercicios, cuxa realización estaba prevista entre o 22 de maio e o 18 de xuño, e o feito de que o confinamento dos aspirantes dificultase a súa preparación motivaron a súa cancelación.

A Xunta de Facultade acordou por unanimidade solicitar a súa anulación, o que foi posible en virtude dunha resolución reitoral ditada esta semana. Así, deixouse sen efecto a resolución publicada en marzo pola que se estableceu o procedemento de realización das probas dada a situación xerada pola aplicación do estado de alarma e a súa incidencia na actividade presencial en dependencias da universidade.

O decano de Ciencias da Educación e do Deporte, Vicente Romo, lembrou que a realización destas probas buscaban garantir “unhas aptitudes mínimas de condición física que permitisen o correcto aproveitamento das materias prácticas da titulación”.

A validez dos resultados duraba dous anos, polo que as persoas que as superaron en 2019 non estaban obrigadas a realizalas de novo en 2020. Dada a anulación dos controis físicos previstos para este ano, os dereitos adquiridos polos aspirantes cuxo resultado fose apto nesta ou outra universidade española manteranse en 2021.

Adicionalmente, procederase de oficio a devolver o importe abonado en concepto de dereitos de exame aos estudantes que se inscribiron nas probas antes de que se suspendesen os prazos do proceso de admisión nas mesmas, inicialmente comprendido entre o 5 de marzo e o 22 de abril.