O Concello de Arbo convoca becas de estudo para universitarios por valor de 500 euros

Estudantes asisten a unha clase na Universidade de Vigo. UNIVERSIDADE DE VIGO

Os estudantes universitarios empadroados en Arbo con, mínimo, un ano de anterioridade, poderán optar a unha beca de 500 euros. Trátase dunha concocatoria do propio Concello

Poderán solicitar esta axuda aqueles mozos e mozas, que realicen estudos
universitarios no presente curso 2021/2022 e que cumpran os seguintes
requisitos:
a) Estar empadroado no Concello cun ano de anterioridade ao momento en
que se solicita a beca.
b) Non estar en posesión ou non reunir os requisitos legais para a
obtencíon dun título do mesmo ou superior nivel ao correspondente ao dos
estudos para os que se solicita a beca. A estes efectos, non poderán ser
beneficiarios de beca aqueles estudantes aos que únicamente lles reste, para a
obtención do título, a acreditación dun determinado nivel de coñecemento dun
idioma estranxeiro.
c) Estar matriculado nalgunha das ensinanzas universitarias do sistema
educativo español para obter un título universitario oficial.
d) No caso do Master, só se Terán en conta aqueles que habilitan para o
exercicio profesional.
e) Non atoparse incurso nalgunha das prohibicións establecidas no artigo
13 da Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións.
A Instancia de solicitude dirixirase ó Sr. Alcalde – Presidente do Concello de
Arbo,
Acompañada da documentación establecida nas Bases ds convocatoria (a
disposición dos solicitantes nas Oficinas Municipais e na páxina Web).

DEIXAR UN COMENTARIO

Please enter your comment!
Please enter your name here