O Consello de Contas avisa de “falla de tranparencia” no concerto do Sergas con Povisa

Sinala que a "forte dependencia" do hospital concertado "condiciona notablemente" o proceso de negociación.

Povisa / @ Miguel Núñez

O Consello de Contas pediu máis “transparencia e claridade” ao Servizo Galego de Saúde (Sergas) no concerto co Hospital Povisa de Vigo, xa que a “indefinición” nas cláusulas do devandito documento “provocou unha gran litixiosidade”.

Así o recolle o informe do Consello de Contas de fiscalización do concerto co Hospital Povisa, que xunto a outra vintena de escritos e á memoria anual de 2018, entregou este venres o conselleiro maior, José Antonio Redondo, ao presidente do Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices.

No escrito, no cal se analiza o período comprendido entre o 1 de setembro de 2014 e o 30 de agosto de 2016 (cando estaba vixente o convenio de 2014), Contas asegura que a redacción das cláusulas do concerto “non é suficientemente precisa”, polo que quedan “moi abertas” á interpretación das partes.

Como consecuencia desta “indefinición”, a execución do concerto provocou unha “grande litixiosidade” entre o Sergas e Povisa, “sen que os problemas xurdidos fosen obxecto de resolución nas reunións da comisión mixta prevista no concerto para estes efectos, chegando ata instancias xudiciais para liquidalos”.

CUSTOS DAS PRESTACIÓNS

Entre outras recomendacións, Contas sinala que o Sergas debe facer unha análise de custos das prestacións sanitarias (de tipo asistencial e farmacéutico) tendo en conta as características da poboación atendida para poder fixar “con exactitude” o importe per cápita (euros por persoa) a satisfacer a Povisa e “permitir unha idónea comparativa co custo por paciente atendido nos centros públicos”.

Segundo este ente, para a fixación per cápita (540 euros/persoa/ano), o Sergas tomou como referencia o gasto por hospital e área sanitaria. Con todo, destacou que “non se recollen os datos empregados para proceder ao cálculo dese gasto” e que ao carecer o Sergas dun sistema de contabilidade de custos “non é factible determinar o gasto por paciente”.

“Isto obrigaría ao Sergas a establecer un sistema de contabilidade analítica e a realizar unha análise de eficacia e eficiencia na provisión pública da sanidade, o que permitiría ofrecer transparencia á forma de fixación da cápita do concerto”, destacou.

SEGUIMENTO E AVALIACIÓN

O Consello de Contas insistiu en que o Sergas debe implementar mecanismos “efectivos” para o seguimento e avaliación da prestación sanitaria por parte do ente concertado, así como dos seus sistemas de información, “de forma que os resultados da devandita avaliación teñan un maior peso específico na retribución a satisfacer a Povisa”.

Segundo Contas, a regularización por obxectivos representa sobre o global da facturación “só un 3%”, “o que pode provocar un desincentivo á calidade da prestación sanitaria“, xa que a remuneración do concerto se basea na poboación adscrita a Povisa.

No seu documento, onde o Consello fiscaliza o concerto do 2014 (aínda que inclúe un apartado sobre o novo convenio posto en marcha en 2019), sinala que o concerto con Povisa mantén o carácter “substitutorio” e non “complementario” a pesar da construción do novo hospital de Vigo.

Sobre iso, tamén indica que no informe de necesidade da contratación non se fai referencia á influencia que podería ter a entrada en funcionamento do devandito hospital á hora de fixar as prestacións a realizar por Povisa, “e tampouco recolle as razóns que motivan a inclusión dos servizos a prestar, nin a exclusión doutros”.

Sobre o valor estimado do contrato, no expediente non consta xustificación sobre a forma de cálculo do número máximo de persoas que constitúe a súa poboación de referencia (139.000) nin da parte do valor estimado do contrato correspondente á facturación extracápita.

“FALTA DE TRANSPARENCIA”

Sobre a negociación do convenio, o Consello evidenciou “unha falta de transparencia” no desenvolvemento do devandito proceso, “ao non constatar no expediente referencias concretas aos aspectos tratados”.

Tamén indicou que o mantemento de Povisa como hospital de carácter substitutorio e a “forte dependencia” desta sociedade dos ingresos procedentes do Sergas (o 80% no exercicio 2014) “condiciona notablemente” o proceso de negociación á hora de fixar as súas condicións económicas e prestacionales.

CONCERTO 2019

A pesar de que o documento de fiscalización se centra no anterior concerto de 2014, tamén ten un apartado sobre o posterior, que entrou en vigor este ano. Dita modificación, que foi “motivada” pola situación de preconcurso comunicada por Povisa, supuxo “principalmente” a redución do importe da cápita en 35,21 euros por persoa ao ano, e a asunción polo Sergas da obriga de fornecer directamente a Povisa a medicación de dispensación ambulatoria e a mediación de alto impacto.

“Se as novas condicións económicas introducidas pola modificación realizada se aplicaron aos dous anos obxecto de análises (desde o 1 de setembro de 2014 ata o 30 de agosto de 2016), o gasto incorrido polo Sergas veríase incrementado nun total de 7,8 millóns de euros (3,4 millóns e 4,4 millóns para cada período anual), é dicir, un aumento do 4,7% e do 5,8%, respectivamente”, calculou Contas.

ORZAMENTO E ASISTENCIA

Entre outros datos, o Consello de Contas destacou que a porcentaxe que representa o gasto en Povisa sobre o total da actividade concertada do Sergas para o período de 2011-2016 sitúase ao redor do 35% do total, aínda que cunha evolución “lixeiramente crecente” no últimos cinco anos.

En relación coa actividade asistencial realizada por Povisa a partir da entrada do concerto (2014) “obsérvase unha tendencia á alza no número de estancias, intervencións totais e urxencias, sobre todo no ano 2016”, mentres que no número de consultas totais a tendencia foi á inversa.

Na comparativa coa actividade realizada polo CHUVI (en cocientes por 1.000 habitantes), Povisa aparece por enriba en número de estancias, ingresos, consultas, intervencións e intervencións ambulatorias, aínda que ten unhas taxas inferiores de estancia media, de ocupación e urxencias.

En canto á lista de espera, Contas menciona que os obxectivos fixados para os centros públicos son máis baixos que os establecidos para Povisa, “sen que conste ningunha xustificación respecto diso”. Desde a entrada en vigor do concerto ata finais de 2016 o número de pacientes e o tempo medio de espera reducíronse “significativamente”, destacando, segundo o ente público, traumatoloxía, oftalmoloxía e cirurxía xeral e dixestiva. En comparación coa lista de espera do Sergas, “obsérvase unha tendencia á converxencia” de Povisa cos centros públicos.

No que se refire ao número de reclamacións presentadas polos pacientes, a porcentaxe por 1.000 habitantes duplicouse en Povisa desde a entrada en vigor do concerto, ofrecendo o Sergas unha tendencia similar pero “máis agudizada”.